در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 2- تصاویر SEM و آنالیز EDS از ترکیب بینفلزی Al3Zr الف و ب)در دو بزرگنمایی گوناگون، پ)آنالیز EDS.
میتوان به این نکته اشاره داشت که Al3Zr در مقایسه با اینرو، فرایند نفوذ به سرعت رخ میدهد و از سوی دیگر،عنصر Al یک فاز ترد میباشد که این مسئله باعث میشود ذرات آلومینیمی طی فرایند آسیاکاری به صورت ورقههایی اندازه ذرات ترکیب بینفلزی طی فرایند آسیاکاری در در آمده که در اثر ضربه پهن شده و کار سخت میشوند.
زمانهای کمتری به کوچکترین حد خود برسند و از

شکل 3- الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه های 1.NO.2 ،NO و 3.NO.
نتایج XRD نمونهها که در زمانهای 15،5و20 ساعت آسیاکاری شدهاند در شکل 3 نشان داده شده است. در شکل پیکهایی مربوط به Al و ترکیب بینفلزی Al3Zr وجود دارد. همان گونه که مشاهده میشود، پیکهای حاصله برای هر سه نمونه در زمانهای ابتدایی آسیاکاری (5ساعت)، دارای شدت بیشتری میباشند و در ادامه با افزایش زمان آسیاکاری (15 و 20 ساعت) از شدت پیکهای کاسته می شود و به تدریج پهنای پیکها افزایش مییابد. درحالیکه با ادامه فرایندآسیاکاری پیکهای مربوط به آلومینیم با وجود کاهش در شدت آنها، در مقایسه با پیکهای ترکیب بینفلزی Al3Zr، هنوز هم از شدت بیشتری برخوردارند. در مورد بروز این پدیده این مسئله باعث میشود که ذرات آلومینیمی دیرتر شکسته شده و به ذرات ریزتری تبدیل شوند که در نهایت،منجر به افزایش شدت پیکهای آنها در مقایسه باترکیبات بین فلزی میگردد[13]. افزایش دانسیته نواقصبلوری بویژه نابهجاییها باعث افزایش کرنشهای الاستیک میشود که در ادامه در اثر افزایش درجه حرارت ذرات پودر، نابهجاییها بتدریج آرایش جدید به صورت مرزدانه به خود میگیرند تا انرژی آزاد کل سیستم را کاهش دهند. به این ترتیب، آسیاکاری مکانیکی منجر به ریز شدن اندازهدانهها تا حد نانومتر میگردد[15- 14]. از سوی دیگر، نفوذعناصر در حین فرایند آسیاکاری مکانیکی به دلیل افزایش شدید نقصهای بلوری، کاهش اندازه دانهها و همچنین، افزایش آنی و موضعی دمای ذرات پودر در خلال برخورد با گلولهها، کاملا امکانپذیر میباشد [16]. ادامه فرایندآسیاکاری مکانیکی تغییری عمده در الگوی XRD ایجاد نمیکند و باعث افزایش ناچیزی در پهنای پیکهای ترکیب بینفلزی و آلومینیم میگردد.
14721842540764

بدیهی است نسبت گلوله به پودر بیشتر سبب افزایش انرژی ضربه در حین فرایندآسیاکاری مکانیکی میشود، این در حالی است که با کاهش نسبت وزنی گلوله به پودر مواد اولیه، مقدار انرژی جنبشی گلولهها که در هنگام برخورد به واحد جرم پودر مواد اولیه منتقل میشود، کاهش مییابد که این مسئله سرعت فرایندهایی را که در حین آسیاکاری مکانیکی رخ میدهد، کند میسازد[17]. از اینرو، در این پژوهش شمار گلولههای 20و 15 میلیمتری بیشتر از گلولههای 12و10 میلیمتری انتخاب شد که این مسئله باعث میشود انرژی ضربه و همچنین، مقدار پودری که بین گلولهها گیر میافتد، بیشتر باشد.

در عملیات آسیاکاری مکانیکی مجموعهای از ذراتپودر هنگامی که دو گلوله با هم برخورد میکنند، بین دوگلوله به دام میافتند که در حدود 1000 ذره میباشند و تشکیل یک کلوخه با وزن تقریبی 2/0 میلیگرم میدهند.
در این حالت ذرات به دام افتاده در اثر ضربه گلولهها تغییر شکل زیادی متحمل شده و روی هم پهن میشوند[18].
در شکل4 نمودار تغییرات اندازه بلورها بر حسب زمان آسیاکاری مکانیکی نشان داده شده است. با توجه به شکل اندازه بلورها در زمانهای اولیه آسیاکاری(مرحلهΙ) با سرعت بیشتری کاهش مییابد و در ادامه با افزایش زمان آسیاکاری (ΙΙوΙΙΙ) کاهش در اندازه بلورها سرعت کمتری خواهد داشت. با توجه به شکل، نمودار در مرحله (ΙΙΙ) نسبت به مراحل Ι و ΙΙ شیب کمتری را از خود نشان میدهد و تقریبا با محور افقی برابری میکند. در این حالت در اندازه دانهها کاهش محسوسی بوجود نخواهد آمد، به بیان دیگر، اندازه دانهها به یک مقدار تعادلی رسیدهاند.

-2224950


پاسخ دهید