d d2 2 (1)

در این رابطه β* = βcosθ/λ و d* = 2sinθ/λ می باشد که β و *d به ترتیب پهنای کل و فاصله بین صفحه ای می باشند. η بر اساس رابطه زیر با جذر میانگین مربع )مقدار موثر( کرنش ارتباط دارد:[ 27]

نمایش β* و d* با توجه به معادله 1، که به نمودار ویلیامسون هال معروف می باشد، در شکل 1 نشان داده شده است. خطی بودن نمودار 2(β*/d*) بر حسب 2β*/d*این امکان را فراهم می کند که با محاسبه شیب و عرض از مبدا نمودار، اندازه ذرات و کرنش شبکه را تعیین کرد.

شکل4- نمودار ویلیامسون هال برای پودر های آسیا شده در زمان های گوناگون.

شکل3- نمودار اندازه کریستالات ها بر حسب زمان آسیاکاری.
شکل 0 اندازه کریستال ها را بر حسب زمان آسیاکارینشان می دهد. همان گونه که دیده می شود، با افزایش زمان آسیاکاری در ابتدا اندازه کریستال مقدار کمی افزایش یافته است و پس از آن مقدار کمی کاهش در اندازه کریستال ها دیده می شود. افزایش اندازه کریستال ها باافزایش زمان آسیاکاری در سنتز مکانیکی اکسید های دیگری با ساختار پرووسکایت نیز مشاهده شده است[21].

با مقایسه نتایج گزارش شده در شکل های 2 و 0 دیده می شود که کاهش در اندازه کریستال ها پس از پایان پیشرفت واکنش تشکیل فاز پرووسکایت اتفاق افتاده است.
می توان گفت تا زمان پیشرفت واکنش تشکیل فاز پرووسکایت بیشتر انرژی آسیاکاری صرف انجام واکنش می شود و فاز مورد نظر تشکیل شده و رشد ذرات آن اتفاق می افتد. پس از متوقف شدن واکنش، انرژی آسیاکاری می تواند صرف کاهش اندازه ذرات گردد. میانگین اندازه کریستال ها در محدوده nm25- 15 می باشد. این مقادیر با نتایج بدست آمده از تصاویر TEM تطابق خوبی نشان می دهد. تصویرTEM این پودر در شکل 5 نشان داده شده است. افزون بر این، تصویر TEM نشان می دهد که کریستال ها بیشتر کروی شکل هستند، هندسه ای که برای فرآیند ساخت بهتر سرامیک ها پیشنهاد شده است.

شکل4-تصویر TEM پودر پس از 324 دقیقه آسیاکاری.
شکل 0 نیز تغییرات مقدار موثر کرنش را بر حسب ساختار اورتورومبیک کمتر می باشد[21]. می توان گفت زمان آسیاکاری نشان میدهد. مقدار کرنش تقریبا مستقل کرنش ایجاد شده در اثر آسیاکاری، در ساختار مکعبی از زمان آسیاکاری و حدود 662/6 می باشد. این مقدار از زیرکونات باریم به علت تقارن بالایش، راحت تر آزاد مقادیر گزارش شده برای دیگر اکسید های پرووسکایت با میشود.

شکل6- نمودار مقدار موثر کرنش بر حسب زمان آسیاکاری.

55

شکل4- مقدار باریم و پتاسیم در 14 نقطه از دیسک خام تهیه شده از پودر تولیدی.
مقدار باریم و پتاسیم در 16 نقطه از دیسک خام تهیهشده از پودر تولیدی که با انجام آنالیز EDSبدست آمده ،در شکل 7 گزارش شده است. همان گونه که مشاهده می شود، یکنواختی مناسبی در پودر تولید شده به روشسنتز مکانیکی وجود دارد.
می باشد. این در حالی است که دمای رایج زینتر کردن

10
µm

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید