مدت زمان شش ساعت انجام داده و سپس در محیط هواسرد شدند. انتخاب دمای ْC053 و ْC054 در این پژوهشبه علت بحرانی بودن این دما برای اتصال فولاد – آلومینیم میباشد.
در جدول 3 خصوصیات آزمون ها و نامگذاری نمونهها بر اساس فاصله توقف، دما و زمان عملیات حرارتی آمده است.

آزمون میکروسکوپ نوری
بمنظور آماده سازی نمونه ها برای متالوگرافی به وسیله سمباده های دارای شماره های به ترتیب 60 تا2500، سمباده زده شده و پس از رفع خطوط و ناهمواریهای سطحی پولیش زده شدند. پس از پولیش، سطح نمونه ها با الکل شسته و خشک و سپس به وسیله محلول گلیسیرژیا (گلیسرین +اسید نیتریک +اسید کلریدریک) اچ شیمیایی شدند. از استاندارهای مرجع -3 ASTM E[1511] برای آماده سازی،[07-407 ASTM E16] میکرو اچ فلزات،[11-883 ASTM E 17]تصاویر میکروسکوپ نوری و استاندارد[02-487 ASTM B18] برای اندازه گیری ضخامت لایه ترکیبات بین فلزی استفاده شد. ریز ساختار فصل مشترک و ترکیبات بین فلزی به وسیله میکروسکوپ نوری مدل 3Metallux در بزرگنمایی های گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی در این پژوهش از میکروسکوپ الکترونی روبشی و مجهز به سیستم آنالیز شیمیایی الکترون بازگشتی3 مدلVEGA\TESCAN-LMU جهت مقایسه و بررسی شکل و اندازه ترکیبات بین فلزی، ترک های موجود استفاده شده است. پس از ایجاد خلاء با فشار بالا در ستون خلاء دستگاه، فصل مشترک اتصال با بزرگنماییهای گوناگون، مورد بررسی قرار گرفت.
3
-Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDS)
جدول2- ترکیب شیمیایی لوله های جوشکاری انفجاری(Wt%).
Fe Al Zn V Cu Ni Ti Cr Mg S P Mn Si C (%
(Wtعنصر
بالانس – – – – 10/5 – 18 – 0/03 0/04 2 0/75 0/8 AISI321
0/7 بالانس 0/10 0/05 0/1 – 0/03 – 0/05 – – 0/05 0/7 – AA1230

شکل3- سیستم تنظیمی جوشکاری انفجاری آلومینیوم 1230 به فولاد 321.

جدول3- خصوصیات آزمون های جوشکاری و عملیات حرارتی نمونه ها.
زمان(hr) دما(
(C ضخامت مواد منفجره
(mm) قطر داخلی لوله
پایه(mm) قطر خارجی لوله
پرنده(mm) سرعت انفجار

(
m
/
s
)

3650

(

m

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

s

)

3650


پاسخ دهید