مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JNM_Volume 5_Issue 20_Pages 57-68-1

شکل2- تغییرات چگالی نمونه های تف جوشی شده الف)در دماهای گوناگون و زمان 1ساعت ب)در زمان های گوناگون و دمای°C1400 اثر دما و زمان تف جوشی روی سختی نانوکامپوزیت 2Al2O3-TiBنیز در شکل 3 نشان داده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JNM_Volume 5_Issue 19_Pages 101-110-1

آسمایصها: پط از تَلید وًوًَِّا، وَاؾ ه اًًی ی آًْا بررظزی ٍریسظاوتار آْا تَظ هی ررٍظٍظ َپ ال ترترًٍیًی هؽا دُ ؼزد.آزهَى فؽار تو هح رُ تَظ دظزتگاُ “Torse ASC20″، هیساى کرًًػ تَظ دظزتگاُ “San Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JNM_Volume 5_Issue 19_Pages 111-122-1

بً ل لًبًَلَلِّبی وشثٌٌی سضییی ؿعذُ ثعب ًیشعشار ًیىعل ثعثعِهذر 2 ػبػز دس دهبی ºC351 دس وع سُ ثعب اسوؼعفِش عَالشاس دادُ ؿذ، سب سوبهی رسار ًیششار ًیىعل ولؼعیٌ ٍ ثعاوؼیذ ًیىل سجعذیل گعشدد ثع Read more…

By 92, ago